контакт

Управление на безопасността и качеството ISM

Целта ни е да осигурим международен стандарт за безопасно управление и опериране на кораби, както и за предотвратяване на замърсяване.

С оглед на факта, че няма две еднакви компании или корабособственици и че корабите оперират при изключително разнообразни условия, Кодексът за безопасност се базира на обобщени цели и принципи.

Цел ни е този Наръчник за безопасност да опише как и къде Компанията е дефинирала изпълнението на изискванията на Международния кодекс за управление на безопасността на ИМО, както и да осигури наличността на писмени процедури за насоки към Капитана и Старшите Офицери по важни въпроси на сигурността при корабните операции, а също така да помогне на капитана и старшите офицери с указания за действия в случай на опасни ситуации.

Целите на системата по безопасност са да осигури:

  • Безопасност на море, предотвратяване наранявания или загуба на човешки живот, избягване нанасяне на щети на околната среда, в частност на морската, както и на имущество.
  • Безопасна практика при опериране на кораба и безопасна работна среда.
  • Оценяване на всички идентифицирани рискове към корабите на Компанията, персонала и околната среда и създаване на съответните предпазни мерки.
crossmenu